Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimas. Kalbos ugdymas   Parsisiųsti.pdf

Skaitymo įtaka vaikams                                                   Parsisiųsti.pdf

Įgalinima                                                                         Parsisiųsti.pdf

Patarimai tėvams, kaip skatinti vaiką kalbėti         Parsisiųsti .pdf

Vaiko kalbos ugdymas namuose                           Parsisiųsti .pdf

Apie patyčias                                                         Parsisiųsti .pdf

Patyšios vaikų darželyje                                        Parsisiųsti .pdf

Kada reikia susirūpinti dėl vaiko kalbos                 Parsisiųsti .pdf

Vaiko gerovės komisija (VGK)

 

·         Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

·         Komisija vadovaujasi LR švietimo įstatymu, LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kt. įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.     

 

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

·         Geriausių vaiko interesų prioretiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais.

·         Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį.

·         Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kt. svarbias ypatybes.

·         Visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinamas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

·         Konfidencialumo. Informacija, susijusi su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamais atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atveju nesusijusiems asmenims.

·         Ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku.

·         Dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę Mokykloje, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)bei visuomenės poreikius.

·         Refleksyvumo. Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Mokyklos tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje.

·         Veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymusi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė Mokykloje.

·         Bendradarbiavimo. Vaiko gerovės mokykloje kūrimas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.

 

Lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ Vaiko gerovės komisija (VGK)

 

VGK nariai yra lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ darbuotojai.

 

Komisijos pirmininkė: Loreta Mačiulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

·         Vilma Jonkienė, logopedė;

·         Ieva Kazbaraitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

·         Inga Vaivadaitė, auklėtoja;

·         Rasa Averčenko, auklėtoja.

 

VKG posėdžiai vyksta įstaigoje.                                         

 Informaciją parengė l/d „Vėrinėlis“ logopedė V. Jonkienė

 

ANKSTYVOJI PAGALBA VAIKAMS KLAIPĖDOS MIESTE

 

Eil. nr.

Įstaiga

Kontaktai

Pastabos

1.

Ankstyvosios reabilitacijos skyrius

Turistų g. 28

 

Registracija telefonu:

8 65775274

 

El. paštas: ars@kudikeliai.lt

 

Teikia nemokamas antrinio lygio ambulatorines vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugas vaikams nuo gimimo iki 7 metų, turintiems motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams. Vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka. Pagalbą teikia: kineziterapeutas, logoterapeutas, masažuotojas, medicinos psichologas, ergoterapeutas.

Kreipiantis būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir šeimos gydytojo ar gydytojo neurologo siuntimą.

2.

Ankstyvosios reabilitacijos centras

Taikos pr. 76

 

Registracija  telefonu:

8 46 342709

 

 

 

Darbas su vaikais nuo gimimo iki 4 metų, kurie turi raidos sutrikimų.

Atvykstant reikia turėti (forma Nr. 027/a) šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar kt. vaikų ligų specialisto siuntimą.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA.

Paslaugos – nemokamos.

3.

Vaikų konsultacinė poliklinika

J. Karoso g. 13

 

Registracija  telefonu:

8 46 484147; 8 46 484148;

8 46 217970

Logopedinė pagalba teikiama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Paslauga – nemokama vaikams su bendrosios praktikos, pediatro ar kt. vaikų ligų specialisto siuntimu.

 

4.

Ambulatorinis konsultacinis psichiatrijos skyrius

Puodžių g. 11

(prie santuokos rūmų)

Registracija  telefonu:

8 46 397788

 

Teikiamos logopedo paslaugos vaikams, paaugliams ir suaugusiems.

Su šeimos gydytojo ar specialisto siuntimu pagalba teikiama nemokamai.

5.

„Vaiko raida“ – pagalbos vaikui ir šeimai centras

Birutės g. 22a – 145 (įėjimas iš Kuosų g.).

Registracija  telefonu:

+370 645 44 146

Tinklalapis:

www.vaikoraida.lt

El. paštas: info@vaikoraida.lt

Teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto pagalba vaikui ir šeimai.

 

Paslaugos – mokamos.

6.

Ankstyvosios intervencijos centras „Gandriukas“

Birutės g. 8

Registracija  telefonu:

8 67443373; 8 62091974

El. paštas: info@ankstyvoji-intervencija.lt

Teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, psichologo konsultacija vaikams (nuo 1 iki 7 metų amžiaus).

Paslaugos – mokamos.

7.

Klaipėdos sveikatos priežiūros centras

Fizinės medicinos reabilitacijos skyrius

Taikos pr. 76

Registracija  telefonu:

8 46 496716

Atliekamas profilaktinis 3 m. vaikų kalbos patikrinimas.

Teikiama logopedo pagalba (20 užsiėmimų per kalendorinius metus) vaikams (4 – 18 m.) amžiaus.

Su šeimos gydytojo, pediatro ar specialisto siuntimu pacientai konsultuojami nemokamai.

8.

Raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Taikos pr. 119 – 1

Registracija  telefonu:

+370 600 87 690

El. paštas:

raidoscentras@manoseimosgydytojas.lt

Internetinė svetainė:

http://www.manoseimosgydytojas.lt/raidos-centras

Teikiama logopedo, medicinos psichologo, kineziterapeuto pagalba vaikams nuo gimimo iki 4 metų.

Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo arba kitų vaikų ligų specialistų siuntimą (forma Nr. 027/a).

Paslaugos su specialistų siuntimu – nemokamos.

Be siuntimo logopedo ir kineziterapeuto paslaugos – mokamos.

9.

Augantis vaikas

H. Manto g. 22

Registracija  telefonu:

Kineziterapeutas Vygantas – 865045777

Logopedė Milana –  868663960

Internetinė svetainė:

www.augantisvaikas.lt

Padeda vaikams, kurie turi sunkumų fizinės ar psichoemocinės raidos vystymęsi, laikotarpyje nuo gimimo iki suaugusio.

Teikiamos kineziterapeuto, logopedo mokamos paslaugos.

10.

Logopedinis kabinetas „Vaiko kalba“

Žvejų g. 2, 503 kab.

Telef.: 8-610-09716

El. paštas: logopedopagalba@gmail.com

Internetinė svetainė:

www.vaikokalba.paslaugos.lt

Profesionalūs specialistai teikia #logopedo, #specialiojo pedagogo paslaugas ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. 

Teikiamos paslaugos – mokamos.

Informaciją pagal Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos duomenis parengė l/d „Vėrinėlis“ logopedė V. Jonkienė