Lopšelyje-darželyje „Vėrinėlis“ laiku teikiama reali pedagoginė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui ir šeimai.

Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikiama  profesionali, nemokama logopedo pagalba.

Logopedo funkcijos:

  • vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas ir įveikimas;
  • kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencija;
  • pedagogų ir ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) konsultavimas kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos klausimais;
  • metodinių rekomendacijų rengimas;
  • bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais ir kitais specialistais.

Visuomenės sveikatos specialistė stebi, analizuoja vaikų sveikatos rodiklius, numato rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligą; vykdo vaikų traumatizmo profilaktiką, ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų, patalpų pagal higienos normų reikalavimus įvertinimą, maitinimo kontrolę; numato ir skiria priemones, siekiant užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju jų plitimo laikotarpiu; organizuoja priemones infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; bendradarbiauja (konsultuojasi) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistais; suteikia medicinos pagalbą smulkių traumų atvejais; vykdo darbuotojų sveikatos patikrinimo bei nuolatinę gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo ir maisto ruošimo kontrolę.