VYKDOMAS

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis“, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“.

Visas 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. V3-30

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ  UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO

„GIMTADIENIO ATVIRUKAS“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinio ikimokyklinio (3-5 metų) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų atvirukų konkurso „Gimtadienio atvirukas“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, adresas – Taikos pr. 23A, LT-91144,  Klaipėda, tel. (8-46) 314762. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ (toliau – Įstaiga) direktorė Laura Šeske, Įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Danguolė Armonienė, Inga Vaivadaitė, Agnė Buziliauskienė.

3. Konkursas skiriamas įstaigos jubiliejinio 55-ojo Gimtadienio paminėjimui.

4. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainėje nuo 2019-10-17.

6. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2019 m. spalio 28-31 d.

7. Informacija apie parodą ir  nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ internetinėje svetainėje www.klaipedosverinelis.lt/piesiniu-konkursas.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. Konkurso tikslas – kūrybiškai, bendruomeniškai paminėti įstaigos jubiliejinį Gimtadienį.

9. Konkurso uždaviniai:

9.1. ugdyti bendruomenės vertybių puoselėjimą;

9.2. puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti kūrybinę iniciatyvą;

9.3. puoselėti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.

 

III. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO SĄLYGOS

10. Konkurso dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pedagogai.

11. Konkurso dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria Gimtadienio  tema įvairių formų atvirukus ir juos fotografuoja. Atviruko fotografija turi būti aiški, kokybiška, pateikta grafiniu formatu, neviršyti 5 MB.

12. Konkurse dalyvaujantys pedagogai registruojasi internetu https://forms.gle/vHWZiHoYcXUjiU2L7 iki spalio 1 d.

13. Skaitmeninį (fotografuotą) atviruką ir užpildytą anketą (priedas 1) atsiųsti el. p.  konkursas.gimtadienioatvirukas@gmail.com iki spalio 10 d.

14. Konkursui siunčiamo atviruko pavadinime turi būti nurodyti vaiko vardas, pavardė. Svetainėje bus nurodomi tik vaiko inicialai, įstaigos, grupės pavadinimai, amžiaus grupė.

15. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio (vaiko) – vienas darbas.

 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

16. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į nurodytą dalyvio anketoje elektroninį paštą. Originaliausio ir gražiausio atviruko atlikėjai ir pedagogai, kiekvieno amžiaus grupėje bus apdovanoti  specialiais prizais (siunčiami paštu).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Pedagogas, pateikdamas atviruko nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra gavęs šio atviruko kūrėjo (vaiko) tėvų (globėjų) sutikimą atviruko nuotrauką pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

18. Pateikdamas darbus konkursui autorius tampa konkurso dalyviu.

19. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises.

Priedas 1                                                    >>parsisiųsti

Konkurso Sveikinimų atvirukas nuostatai   >>parsisiųsti