ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba, tai aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (ugdytinių globėjus), pedagogus, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir spręsti.

Įstaigos tarybos sudėtis:

 • Andžela Petrauskienė, pirmininkė;
 • Agnė Buziliauskienė, pavaduotoja-sekretorė;

Nariai:

 • Jūratė Zbarauskienė;
 • Jūratė Daugėlienė;
 • Jelena Eičienė.

Įstaigos taryba plėtoja vaikų, tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį. Numato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, audito ataskaitas, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimą. Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą. Priima nutarimą dėl vadovų ir pedagogų atestacijos. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skatinimo.  

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba, tai lopšelio-darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybai vadovauja įstaigos direktorė Laura Šeske. Į Mokytojų tarybą įeina direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Mokytojų taryba aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo reformos įgyvendinimo klausimus, analizuoja įstaigos ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus, analizuoja ir aptaria įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą, aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią įstaigos veiklos kryptį.

Skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą, priima sprendimus, teisės aktų deleguotais klausimais, teikia rekomendacijas ir pareiškia nuomonę apie mokytojų veiklą pagal LR Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą kompetenciją.

METODINĖ TARYBA

Įstaigos metodinei veiklai organizuoti renkama metodinė taryba, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė, nariai: pedagogės Rasa Averčenko ir Nijolė Kančienė, išrinkti dvejiems metams atviru balsavimu mokytojų taryboje. Sekretorių atviru balsavimu renka tarybos nariai pirmame posėdyje. Metodinės tarybos pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Metodinė taryba:

 • tariasi dėl ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybės ir inovacijų diegimo, individualių ugdymo programų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo proceso aprūpinimo;
 • aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus;
 • inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
 • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
 • vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
 • nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi ir kt.

 GRUPIŲ TĖVŲ AKTYVAS

Įstaigoje veikia tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijos – tėvų aktyvai grupėse. Tėvų aktyvą sudaro 3–5 nariai vieniems metams išrinkti grupės tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimo dauguma. Tėvų aktyvo nariai atviru balsavimu renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų aktyvo narių. Nutarimai priimami tėvų aktyvo posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Tėvų aktyvo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų aktyvo nario pareigomis.

Tėvų aktyvas:

 • aptaria su grupės pedagogais vaikų lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo proceso klausimus;
 • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas;
 • inicijuoja paramos įstaigai teikimą;
 • teikia siūlymus tarybai ir įstaigos direktoriui.

„Varpelių“ grupės:

 • Ariana Skurdelytė;
 • Aurelija Maslauskienė;
 • Justė Jankutė-Šiuipienė.

„Žiogelių“ grupės:

 • Rimantė Simonavičienė;
 • Donatas Antužis;
 • Reda Mockutė.

„Giliukų“ grupės:

 • Inga Juškevičienė;
 • Viktorija Smagurienė;
 • Giedrė Eglynienė.

„Spalviukų“ grupės:

 • Giedrė Zakareckaitė-Gudaitienė;
 • Judita Petreikienė;
 • Ieva Čenkutė.

„Nykštukų“ grupės:

 • Janina Simonavičienė;
 • Laura Šleinienė;
 • Laura Barbšytė – Beržanskienė.

„Aitvarėlių“ grupės:

 • Eglė Lukė;
 • Agnė Buziliauskienė;
 • Ingrida Tamošiūnienė.

 

TĖVŲ TARYBA

Tėvų tarybą sudaro tėvų aktyvų deleguoti atstovai (po vieną iš kiekvienos grupės). Ji renkama vieneriems metams. Tėvų tarybos pirmininką atviru balsavimu išrenka tarybos pirmame posėdyje. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Juos šaukia tėvų tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Tėvų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų tarybos nario pareigomis.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose;
 • svarsto įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos sudėtis:

 • Ariana Skurdelytė, pirmininkė;
 • Giedrė Zakareckaitė-Gudaitienė, pavaduotoja;
 • Aurelija Maslauskienė, sekretorė.

Nariai:

 • Laura Šleinienė
 • Inga Juškevičienė;
 • Eglė Lukė;
 • Reda Mockutė.

 

Darbo taryba

Darbuotojų atstovui įstatymai numato platų spektrą priemonių, kurias būtina išmanyti tiek darbuotojams, siekiantiems efektyviau ginti ir užtikrinti savo teises ir interesus darbo santykiuose, tiek darbdaviui, siekiančiam tinkamai laikytis įstatymų darbo santykiuose.

Bendruomenės darbo santykių atstovo teisės:

 • sudaryti kolektyvinę sutartį, kontroliuoti jos vykdymą;
 • teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įstaigoje;
 • saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl darbuotojų atleidimo, įstaigos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai;
 • gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviu dėl dabartinės ir būsimos įstaigos veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įstaigoje ir darbuotojų teisinei padėčiai (Darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalis). Šis teisių sąrašas nėra baigtinis, darbuotojų atstovai gali atlikti ir kitus veiksmus, kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių.

Darbo tarybos nariai:

Inga Vaivadaitė – pirmininklė

Vilija Savukynaitė – sekretorė

Kazimiera Ukvertienė – narys

 

INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO GRUPĖ

Nuolatinė darbo grupė įstaigos interneto svetainei tvarkyti:

 • Laura Šekse, direktorė;
 • Loreta Mačiulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Alma Astrauskienė, ūkio reikalų tvarkytoja;
 • Alina Aleksejeva, raštinės administratorė.

Vidaus audito grupė

Laura Šeske – Grupės koordinatorė;
Nijolė Kančinenė – pimininkė;
Loreta Mačiulaitienė – sekretorė;
Renata Puodžiūnienė – narė.

Smurto ir patyčių prevencijos, iontervencijos ir stebėsenos komisija

Loreta Mačiulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vilma Jonkienė, logopedė;

Rasa Averčenko, auklėtoja. 

Vaiko gerovės komisija

Loreta Mačiulaitienė, pirmininkė;
Vilma Jonkienė, sekretorė;
Inga Vaibadaitė, narė;
Rasa Averčenko, narė;
Ieva Kazbaraitienė, narė.